N-VA – ZAP dringt aan op opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen voor OCMW Zottegem

Op 24 april 2015, over deze onderwerpen: Audit OCMW Zottegem, OCMW Zottegem

Op de OCMW-raad van 23 april 2015 wordt het auditrapport van Audit Vlaanderen voor OCMW Zottegem besproken.  De globale tendens is dat er heel wat moet gebeuren om mogelijke risico’s te beperken en zowel de effectiviteit als de efficiëntie te verbeteren. N-VA-ZAP vraagt opvolging van de aanbevelingen via een voortgangsrapportage.

Alle openbare besturen in Vlaanderen worden de komende jaren aan een doorlichting onderworpen door het Agentschap Audit Vlaanderen. In de periode september-oktober 2014 was het OCMW van Zottegem aan de beurt.  De audit gaat na of eventuele risico’s goed worden ingeschat en of de werking binnen het bestuur effectief en efficiënt gebeurt.

OCMW-raadslid Rik Vandeputte (N-VA-ZAP): “Toen ik het document gelezen had, was mijn eerste gedachte dat er een pak punten dringend dienen aangepakt te worden.  Niet voor niets staan er in het rapport 8 dringende aanbevelingen voor OCMW Zottegem.”

 

Aanbevelingen voor OCMW Zottegem

Volgens het OCMW decreet (art. 98 tot 100) dient elk bestuur zelf een algemeen kader voor interne controle/organisatiebeheersing te bepalen.  OCMW Zottegem beschikt hier niet over zodat een jaarlijkse rapportering niet mogelijk is.

Voor bepaalde onderdelen zijn er goede aanzetten (bvb. personeelsbudgetten, aanwezigheden, …), maar op heel wat punten zijn grondige bijsturingen of aanzetten noodzakelijk.

Voornamelijk dient er werk gemaakt te worden van de nakende integratie van OCMW in de stadsdiensten. Momenteel functioneert het met de stad geïntegreerde managementsteam niet. Eveneens ligt de geïntegreerde samenwerking en het daarmee gepaard gaande integratieproces tussen OCMW en stad Zottegem al enige tijd stil.

Hier moet echt dringend werk van gemaakt worden. Vlaanderen legt een verdere integratie op tussen gemeente en OCMW en het is een belangrijk uitgangspunt in de beleidsverklaring van de meerderheid”, stelt Vandeputte.

Ook wordt de tweejaarlijkse evaluatiecyclus voor het personeel niet systematisch toegepast.  Deze evaluatie dient niet zozeer om personeelsleden te straffen, maar weldegelijk om te kunnen bijsturen om de doelstellingen uit het meerjarenplan te bereiken.

Een ander heikel punt is het feit dat de verschillende diensten teveel binnen hun eigen koker werken, wat een goede algemene samenwerking niet ten goede komt.

Tot slot blijkt er een enorm risico op fouten en fraude binnen de financiële kant te bestaan omdat er geen consequente controle is op de invoering in het boekhoudsysteem.  Mogelijk is dit ook het gevolg van het feit dat er teveel mensen financiële verrichtingen kunnen doen.

 

Opvolging noodzakelijk

Ik hoop dan ook van harte dat de 8 aanbevelingen die door Audit Vlaanderen zijn gedaan zo snel mogelijk worden toegepast zodat allerhande mogelijke risico’s worden vermeden en de algehele werking tussen de verschillende diensten wordt verbeterd. Dit kan enkel maar de dienstverlening naar alle Zottegemnaren ten goede komen.”, gaat Vandeputte verder.

N-VA-ZAP vraagt een gedegen opvolging van de aanbevelingen en een voortgangsrapportage op de OCMW-raad. Zo kan er in alle transparantie gesproken worden over de maatregelen die het bestuur neemt om de aanbevelingen op te volgen.

“Ik kan hierbij dan ook aankondigen dat de raad heeft ingestemd met mijn vraag tot regelmatige rapportering.  Enkel op deze manier kunnen we opvolging welke stappen reeds genomen zijn of in hoeverre de aanbevelingen al opgevolgd zijn.”, besluit Rik Vandeputte.

 

Auteur(s):

Rik Vandeputte

Contactinfo:

OCMW-raadslid N-VA – ZAP Zottegem

rik.vandeputte [at] n-va.be   |   0498/56 58 91

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is